Về một cuốn sách của Lê Nin

 

5xu
Theo blog 5xu

Không phải bỗng dưng chủ nghĩa Marx trở thành học thuyết chính thống của cách mạng vô sản, nó cần một ai đó sử dụng nó để hành động. Con người hành động ấy, cũng không chỉ đơn giản là đi phát động một cuộc cách mạng. Ông ấy còn phải biết lý luận. Lý luận ấy phải viết thành sách. Tên nhà cách mạng ấy là Lenin, còn tên cuốn sách trong tiếng Việt là “Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”. Bản tiếng Anh có tên “Materialism and Empirio-criticism. Critical Comments on a Reactionary Philosophy“. Ai quan tâm có thể đọc ở đây. – Đọc tiếp >

Có trường hợp nào chỉ ‘Tự diễn biến” mà không “Tự chuyển hóa” ?

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Hình st trên Internet, không nhất thiết minh họa cho bài viết

Được biết Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XII gồm 5 phần, trong đó có:

Phần II – Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Phần này có 3 mục nhỏ như sau:

1-Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị (gồm 9 loại biểu hiện)
2-Biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống (cũng gồm 9 loại biểu hiện)
3-Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (cũng có 9 biểu hiện) – Đọc tiếp >

Nhận diện nguy cơ ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (Kỳ 2)

 

Trương Minh Tuấn
Theo Bóng Đá

truongminhtuanKỳ 2 của bài viết phân tích rõ xu hướng hư vô về chính trị, thiếu đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận người làm báo; Sự thiếu trách nhiệm, bất cập trong công tác chỉ đạo, quản lý của một số cơ quan chủ quản báo chí.

5. Xu hướng hư vô về chính trị, thiếu đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận người “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thống báo chí trước hết bắt đầu từ người làm báo. – Đọc tiếp >

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (Kỳ 1)

 

Trương Minh Tuấn
Theo Lao Động và một số trang mạng xã hội

Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng vừa qua là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bài viết của tác giả TRƯƠNG MINH TUẤN tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một số xu hướng, hiện tượng,… có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan, có thể tác động tiêu cực, đẩy tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. – Đọc tiếp >