Đạo chích

 

FB Hoàng Hải Vân

Hình: Internet

Ông ấy là tổ sư của nghề ăn trộm, được Trang Tử “xiển dương” trong Nam Hoa Kinh. Từ đó, quý vị làm nghề ăn trộm được vinh dự mang tên ông – Đạo Chích. Cũng từ đó, nghề ăn trộm trở thành một nghề có lý luận.

Mở rương móc túi, đó là trộm vặt. Vác rương khiêng tủ, đó là trộm vừa. Chiếm cả một vùng đất, đoạt cả một nước, đó là trộm lớn.

Đồ đảng hỏi Chích : Ăn trộm cũng có đạo chăng ? Chích nói : Làm sao mà không có đạo. Đoán được của cải chứa trong nhà, ấy là Thánh. Vào trước, ấy  Dũng. Ra sau, ấy là Nghĩa. Biết tiến biết lui, ấy là Trí. Chia đều, ấy là Nhân. Không có đủ 5 thứ đó mà trở thành hạng trộm lớn thì thiên hạ chưa từng có. – Đọc tiếp >