Nếu đã “thoát Trung” thì sẽ không còn ngại “đặc khu” nữa

 

Hà Hiển

Thực ra, nếu Việt Nam có một thể chế khác với Trung Quốc và tiến bộ vượt trội so với Trung Quốc thì kể cả xây đến 10 đặc khu cũng chẳng ngán gì. Tại sao các nước như Mỹ, Úc, Pháp… họ chẳng ngại bị người Trung Quốc, người Việt hay dân nhập cư khác thôn tính cho dù nước họ có cả những khu phố Tàu hay Việt hay dân nhập cư ở các nước khác đến. Đó là vì những người nhập cư sau khi ở đó một thời gian thì họ thấy thực sự đó là những xã hội đáng sống. Và khi ấy, họ sẽ tự hào là công dân nước ấy, nếu cần họ cũng sẽ xả thân để bảo vệ môi trường sống mới của họ. Đấy chính là sức cảm hóa của những xã hội có mô hình phát triển tiến bộ và nhân văn. – Đọc tiếp >