Liệu ông Đinh La Thăng có bị mất nốt chức Phó ban Kinh tế bởi quyết định mới của Bộ Chính trị?

HH Nếu quyết định “Không điều động về Trung ương, địa phương những cán bộ bị kỷ luật” như TTXVN đưa tin chỉ có hiệu lực từ ngày ký thì những người đã bị kỷ luật như ông Đinh La Thăng có lẽ vẫn yên vị với chức Phó Ban Kinh tế TW, nhưng nếu quyết định này được hồi tố cho cả các trường hợp trước đây thì liệu ông Thăng sẽ mất nốt cả chức này?

Như vậy, có thể hiểu đối với trường hợp ông Xuân Anh bị kỷ luật, sắp tới ông sẽ không được điều động đi đâu cả mà sẽ được sắp xếp một vị trí nào đó ở ngay tại Đà Nẵng để phấn đấu trở thành một “đảng viên tốt” như lời động viên của ông Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức TW. Nhưng đấy là khi ông Xuân Anh vẫn muốn ràng buộc với tổ chức đảng ở đó. Ông Xuân Anh vẫn có một lựa chọn là thoát ly khỏi tổ chức ấy và tự mình “điều động” mình đến bất kỳ đâu mà mình muốn. Nhưng tui đoán là ông sẽ không quay lại TP HCM để làm báo như trước đây.

Đọc thêm:

Không điều động về Trung ương, địa phương những cán bộ bị kỷ luật

TTXVN

Ngày 7-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Theo đó,không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu.

Không điều động về Trung ương, địa phương những cán bộ bị kỷ luật - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: VGP

Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Quy định nêu rõ: Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn

Công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

Việc luân chuyển cán bộ phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; bố trí cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ.

Chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng cường cán bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết).

Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt; quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ trẻ có năng lực nổi trội.

Việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể và có lộ trình từng bước thực hiện; có cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời có quy định quản lý, giám sát đối với cán bộ luân chuyển.

Việc xem xét, bố trí cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và nhận xét, đánh giá cán bộ.

Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm

Phạm vi luân chuyển từ Trung ương về địa phương; từ địa phương này sang địa phương khác; từ địa phương về cơ sở và ngược lại; luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: Bí thư tỉnh ủy, huyện ủy và tương đương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện; trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chức danh bố trí luân chuyển áp dụng đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng; đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó; trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cán bộ luân chuyển có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và triển vọng phát triển; về cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định; có quy hoạch, có trình độ chuyên môn, đủ sức khoẻ công tác; còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển (50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, trừ cán bộ nữ thuộc diện được kéo dài thời gian công tác theo quy định).

Cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Quy định, thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5 bước thực hiện quy định luân chuyển

Căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ thông báo để các địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự luân chuyển.

Tổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, đơn vị; cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển. Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

Cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định và trao đổi với cán bộ dự kiến luân chuyển. Tổ chức gặp gỡ cán bộ được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển.

Cơ quan tham mưu tổ chức – cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định, chỉ đạo bầu cử và các công việc cần thiết khác)./.

6 Responses to Liệu ông Đinh La Thăng có bị mất nốt chức Phó ban Kinh tế bởi quyết định mới của Bộ Chính trị?

 1. Bố Ti Ngố says:

  Chuyện điều động luân chuyển cán bộ là việc nội bộ của đảng cộng sản, không mắc mớ gì đến lão, không biết có mắc mớ gì với chủ blog không.

  Tuy không mắc mớ gì, nhưng lão lẩn thẩn nghĩ về câu ” Không điều động về TW, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỉ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển”, thì không hiểu được rằng ngoài TW và các địa phương ra, còn có chỗ nào khác để các cán bộ ấy ( nếu còn là người của đảng ) dung thân không. Chắc là ra vùng biển quốc tế.

  Hay là có thể hiểu rằng cán bộ thuộc loại ấy, nếu ở TW thì giữ ở TW, nếu ở địa phương thì giữ ở địa phương, không được di chuyển. Thế thì ông Võ Kim Cự, bị lỷ luật vì tội ở Hà Tĩnh (tức là ở ĐF), nay lại giao cho cái chức gì đấy trong một cái ban gì đấy của thủ tướng (tức là ở TW) thì xử lý ra sao ? Chỉ là một ví dụ đơn lẻ thôi, lão không biết còn có trường hợp nào khác nữa không.

  • hahien says:

   Có lẽ cách bac hiểu là đúng, nghĩa là nếu bị kỷ luật thì không được điều động đi đâu cả, ở đâu thì bị xử lý luôn ở đó thôi. Nếu làm được điều này thì cũng là một thay đổi lớn vì cho đến nay người ta vẫn thấy các ông bị kỷ luật chỗ này thì lại được thăng chức ở chỗ khác. Có thể quyết định này là để không xảy ra chuyện ấy nữa.

   Ông Cự được điều động trước khi có quyết định này, giống ông Thăng, nên có lẽ không bị hồi tố chăng. Mà hình như ông Cự cũng mới nhận quyết định về hưu rồi.

   Trong một đất nước mà đảng lãnh đạo toàn diện thì quyết định nào của đảng mà chẳng ảnh hưởng đến người dân hả bác! Muốn không mắc mớ gì cũng chẳng được!

   • Bố Ti Ngố says:

    Ông Cự nhận quyết định về hưu cái chức chủ tịch liên minh gì gì đấy, chứ cái chức phó ban của thủ tướng thì mới được nhận gần đây. Ông Thăng được xác định là vi phạm thời ông ấy làm dầu khí, tức là ở TW, được điều từ Bộ GTVT về Sài Gòn trước khi có quyết định này. Nay “cấm xuất cảnh”, giữ lại ở TW không điều đi đâu là phù hợp với quy định mới.

    Ở cấp thấp hơn, có ông ở huyện này phạm kỷ luật thì điều về huyện khác hoặc điều về tỉnh (có khi là thăng chức), chắc không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định mới ?

   • Bố Ti Ngố says:

    Trong một đất nước mà đảng lãnh đạo là toàn diện thì quyết định nào của đảng cũng …rứa thôi.

  • hahien says:

   Đúng là không rõ với các câu chữ ấy thì ngoài TW và các địa phương ra, còn có chỗ nào khác để các cán bộ ấy ( nếu còn là người của đảng ) dung thân không…

   Những “không rõ” như thế là đặc trưng của các văn bản của các cơ quan đảng và nhà nước ở mọi cấp hiện nay. Đấy là nghệ thuật soạn thảo văn bản đặc sắc Việt Nam, có thể làm luận văn tiến sĩ hoặc làm một cuốn sách kiểu Hoàng Tuấn Công để bàn riêng về chuyện này. “Không rõ” là mục đích cần hướng tới. “Không rõ” trong ngôn ngữ lại là phương tiện để đạt mục đích “không rõ” cần hướng tới ấy.

   Nếu cái gì cũng “rõ” thì còn việc gì cho cán bộ “hướng dẫn” để hưởng lương hay hành dân hoặ để “xử lý một cách linh hoạt” để hưởng lậu nữa hả bác! 🙂

   Nhưng có một điều rất rõ là dù muốn hay không, bác và em và cả xã hội vẫn bị ảnh hưởng bởi những thứ “như rứa” ấy.

   • Bố Ti Ngố says:

    Lão nói thế thôi, chứ chẳng có ai và cái gì đứng ngoài chính trị theo nghĩa rộng, giống như ai cũng phải hít thở mặc dù không mấy khi cảm thấy có khí quyển.

    Nói đến Hoàng Tuấn Công thì nói chuyện ca dao thành ngữ tục ngữ cho thư giãn. Mấy câu này vừa nhớ đến :

    – Mèo tha miếng thịt thì đòi – Kễnh tha con lợn mắt coi trừng trừng.
    – Lâu lâu cứt trâu hóa bùn
    – Đánh bùn sang ao. Ông nông dân thấy đánh bùn sang ao mất công quá, rút kinh nghiệm từ nay bùn ở ao nào để nguyên ở ao ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: