Về việc bầu Chủ tịch Quốc hội

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

NTKNBầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới là bước đầu tiên của quá trình tổ chức bộ máy nhà nước, các bước tiếp theo là bầu Chủ tịch nước, bầu Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn thành viên Chính phủ… Nhân có việc Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khi chưa hết nhiệm kỳ (không phải là của Quốc hội khóa mới sắp tới), thấy có người nói là việc ấy vi hiến, tôi tò mò tìm đọc Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội . Bài này chỉ tìm hiểu khía cạnh pháp luật của vấn đề, để tránh võ đoán nên không bàn đến những nội dung buộc phải suy đoán sau đây: – Đọc tiếp >