Ôn lại những biến cố đưa tới ngày “Toàn quốc kháng chiến”

 

GS Lê Xuân Khoa
Trích từ Việt Nam 1945-1995: Chiến tranh, Tị nạn và Bài học lịch sử

(Đăng lại từ trang Ba Sàm)

 3_mjh07HH – Nếu chỉ học môn lịch sử trong nhà trường, chúng ta sẽ không thể biết được chuyện “Đảng cộng sản Pháp, tuy ngoài miệng vẫn nói ủng hộ các dân tộc Đông Dương nhưng không hề chứng tỏ bằng hành động cụ thể. Tổng Bí thư Maurice Thorez đã đặt tham vọng quốc gia trên tình nghĩa đồng chí, dù Hồ Chí Minh thuộc thành phần sáng lập đảng cộng sản Pháp. Khi được Sainteny hỏi ý kiến về hiệp định 6 tháng Ba, Thorez gợi ý rằng “nếu phía Việt Nam không tôn trọng những điều ký kết chúng ta sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết và, nếu cần, để cho súng đạn nói chuyện dùm cho chúng ta.” và “đồng chí” này còn tuyên bố rằng “đảng cộng sản Pháp không có ý bài bác sự hiện diện của nước Pháp ở Đông Dương và nhiệt tình mong muốn thấy lá cờ tam tài tung bay trên những lãnh thổ xa xôi của khối Liên Hiệp Pháp trên toàn thế giới” (Các đoạn in nghiêng và đậm ở trên là thông tin đề cập trong bài viết – HH)

– Đọc tiếp >