Tại sao tôi không xem phim “Sống cùng lịch sử”?

 

Hà Hiển

s_ng_c_ng_LSHHThông thường, mình nghĩ những trò do thiên hạ bày ra nếu mình không thích thì tốt nhất là không để ý đến nó, ý kiến ý cò chê bai làm gì cho mang tiếng…  Đối với bộ phim này, ban đầu mình cũng nghĩ thế. Nhưng nghĩ lại thì thấy 21 tỉ ấy cũng là tiền của dân ta, trong đó có mình nên cũng thấy xót. Đã thế, có một số người lại còn chỉ trích những người  khác không chịu đi xem phim này là những kẻ “theo đuôi”, không biết gì về nghệ thuật…, nên máu tự ái trong mình lại nổi lên.  “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng” –  nên mới lại thấy ngứa tay mà viết mấy dòng sau:  🙂 – Đọc tiếp >