Cái “đại cục” nó to bằng nào

Đào Tuấn

Đọc thêm bài có liên quan:    Hà Giang ‘xử lý người tố cáo’ (BBC)

thuong bat chinhTổng bí thư đã lấy chuyện “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ…”. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đâu cũng giữ đại cục bằng cách chỉ những con sâu bên cái cây nhà hàng xóm.

– Đọc tiếp>