Xài xe “Hệ thống” của Bọn Tư bổn thì Tài xế có ngủ gục cũng không thể lọt hầm! (*)

Hà Hiển

Xin trích một đoạn trong bài: “Tò mò để làm gì” (**) của  tác giả Tô Văn Trường đăng trên trang Ba Sàm ngày 03/10/2012:

“…Một số thứ có vẻ thuộc về tầm cỡ “hệ thống” thấy vẫn như cũ – kinh tế nhà nước vẫn là chủ đạo, nhiều tập đoàn nhà nước vẫn độc quyền trong các lĩnh vực kinh doanh của mình, đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, vẫn là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, Đảng vẫn độc quyền lãnh đạo đất nước theo chế độ toàn trị, không có tam quyền phân lập…”

Mình xin có lời bình một cách nôm na về câu trên  của bác Trường như sau:

– Đọc tiếp>